Domājot par biznesu, dari to, kas patīk…

2013.07.30. 13:46

Bizness attīstīsies un būs veiksmīgs, ja cilvēks nodarbosies ar sev tīkamu darbu, būs gatavs ieguldīt daudz laika un spēka lietā, kas patīk. Protams, attīstība un biznesa veiksme daudzējādā ziņā atkarīga arī no līdzcilvēkiem un pieredzējušiem, profesionāliem speciālistiem, kuri spēj sniegt padomus un stimulēt iniciatīvu.

Projekta „Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības platformas attīstība” LLIV – 325„EDUCATE FOR BUSINESS” ietvaros turpinās mentoringa programma, kas paredz sniegt atbalstu Latvijas un Lietuvas profesionālo skolu audzēkņiem uzņēmējdarbības prasmju attīstībā, ideju ģenerēšanā, lai nākotnē jaunie speciālisti varētu uzsākt savu biznesu. Piedāvājot kvalitatīvas bezmaksas mentoru konsultācijas, audzēkņi paaugstinās kompetenci, pašnovērtējumu, kā arī attīstīs prasmes un iemaņas.

Mentoringa programmā piedalās jaunieši, kuri papildus mācību programmai vēlas attīstīt savu komercdarbības potenciālu, izstrādāt plānu sava biznesa uzsākšanai un attīstībai.

Mentorings daudzās pasaules valstīs ir atzīts kā progresīvs attīstības un apmācību instruments. Tā unikālā vērtība ir aktīva dalīšanās zināšanās un pieredzē. Mentoringu īsteno kā sadarbību starp mentoru un audzēkni, kuras ietvaros mentors dalās praktiskās biznesa zināšanās un pieredzē, sniedz padomus audzēknim, kurš savukārt ir ieinteresēts un motivēts attīstīt savas zināšanas un iegūt pieredzi. Tas ir atbalsts otram cilvēkam, lai sasniegtu noteiktus mērķus noteiktā laika periodā.

Viduslatgales profesionālās vidusskolas IPĪV „Preiļi” 4.kursa audzēkne Baiba Upeniece: „Mentoringa programmā nolēmu iesaistīties, jo savu ikdienu vēlos veidot pati, nevēlos būt darba ņēmēja lomā. Esmu nolēmusi attīstīt savu pieredzi un kļūt par uzņēmēju. Ceru, ka mentors spēs koriģēt manas ieceres, palīdzēs pieņemt pareizo lēmumu un biznesa virzienu. Es noteikti jutīšos drošāka sava biznesa plāna izstrādes procesā, ja zināšu, ka mani konsultē gudrs un pieredzējis mentors.”

Šī projekta ietvaros par mentoriem izvēlēti Latvijas un Lietuvas uzņēmēji, pieredzējuši profesionāļi un konsultanti, kuri ir uzkrājuši nozīmīgu biznesa un organizāciju vadības pieredzi, sekmīgi darbojoties dažādos biznesa sektoros. Mentori izvēlēti atbilstoši audzēkņu interesēm.

Sadarbībā ar mentoru, audzēkņi apkopos informāciju par mentora vadītā uzņēmuma saimniecisko darbību, izveidojot uzņēmuma profilu. Izstrādās biznesa ideju (plānu) pēc paša izvēlētās tēmas. Savukārt programmas noslēgumā prezentēs izstrādāto biznesa plānu „iedomātajam” investoram interaktīvā spēlē, kuru organizēs Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs.

2013.gada 24.jūlijā rīkotajā seminārā starptautiskais vadības konsultants J.Leilands gan mentoriem, gan audzēkņiem sniedza informāciju par mentoringa metodoloģijas aspektiem. Biznesa plānošanas specifiku, ideju testēšanas paņēmieniem, ideju ģenerēšanas stratēģiju, naudas plūsmas nozīmi.

Mentoringa programmas vadītājs Jānis Leilands: „Mentorings ir pasaulē labi zināma sfēra. Galvenā šādu programmu jēga ir attīstīt mentoru darbu, multiplicēt zināšanas, prasmes citiem. Ikvienam cilvēkam ir jāmeklē iespēja darīt to, kas patīk, to, kas interesē, to, kas aicina un rada vēlmi darboties vēl un vēl. Jauniem cilvēkiem jālauž stereotips, ka Latvijā grūti uzsākt biznesu. Galvenais ir vēlme. Interese un ideja var kļūt par efektīvu darbību, ja papildini zināšanas un attīsti iemaņas. Mentori sniedz ieguldījumu audzēkņu nākotnes profesijas attīstībā.”

Lai novērtētu, vai mentoringa programma ir sasniegusi nospraustos mērķus, projekta noslēgumā tiks veikta mentoru un audzēkņu aptauja. Audzēkņi sniegs savu novērtējumu un komentārus par mentoringa programmas gaitu. Novērtēs sasniegtos mērķus un iegūtos rezultātus.

Mentoringa programmas īstenošanas laiks ir no 2013.gada marta līdz 2014.gada aprīlim.

Par projektu:
http://ezeruzeme.lv/programmas/latvijas-lietuvas-parrobezu-sadarbibas-programma/educate-for-business.html

Zane Ločmele,
Eiroreģions „Ezeru zeme“ Latvijas birojs
E-pasts: zane.info@inbox.lv