„EDUCATE FOR BUSINESS” tuvojas noslēgumam

2014.04.07. 11:18

Šī gada 26. – 27. martā Rēzeknes „Gorā” notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības platformas attīstība” noslēguma seminārs.
Semināra laikā projekta partneri dalījās pieredzē, atskaitījās par paveikto, kā arī prezentēja projekta laikā īstenotās aktivitātes un izveidoto sadarbības platformu sabiedriskās ēdināšana, tūrisma uzņēmējdarbības, kokapstrādes un autoremonta nozarēs.

Noslēguma seminārā īpaši akcentēja mentoringa programmu, tajā skaitā ilgi gaidītās un darbietilpīgās jauniešu biznesa plānu prezentācijas, kura ietvaros drosmīgākie, gudrākie un aktīvākie profesionālo skolu audzēkņi iepazīstināja klātesošos ar saviem biznesa plāniem, kā arī idejām uzņēmējdarbības veicināšanai. Jāatzīst, ka ar īpašu prieku un interesi klātesošie iepazinās ar jauniešu redzējumu, jo ikkatrs biznesa plāns bija detalizēti un pamatoti izstrādāts, inovatīvs, kā arī vizuāli baudāms.

Paralēli prezentācijām jaunieši dalījās arī ar savu pieredzi darbā ar mentoriem, savukārt mentori iepazīstināja klātesošos ar savu redzējumu, sadarbību un komunikāciju, kuru ietvaros tapa jauniešu biznesa plāni.
Liels prieks, ka Krāslavas novadu pārstāvēji PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības vecāko kursu audzēkņi: Ernests Vigulis un Arkādijs Vasiļjevs un viņu mentore, skolotāja un padomdevēja uzņēmējdarbības veicināšanā Terēze Brazeviča.
Semināra laikā projekta partneri parakstīja līgumus, kas sekmēs un attīstīs projekta partneru sadarbību profesionālās izglītības attīstības veicināšanā Latvijā un Lietuvā. Parakstītie līgumi tieši sekmēs projekta ilgtspēju. Ilgtspēju kā projekta veiksmes un dzīvotspējas faktoru īpaši uzsvēra Austrumlatgales profesionālās vidusskolas direktore Benita Virbule.

Kā ziņots iepriekš, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „EDUCATE FOR BUSINESS” mērķa sasniegšanai apvienojušās sešas institūcijas – biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”, Viduslatgales un Austrumlatgales profesionālās vidusskolas, Alantas tehnoloģiju un biznesa skola, Utenas rajona pašvaldība un Krāslavas novada pašvaldība. Kopējais projekta budžets nedaudz pārsniedz 812 000 eiro, no tiem Krāslavas novada domes budžets sastāda 176 227,26 eiro (85% finansē ERAF, 10% Krāslavas novada pašvaldība un 5% valsts). 86% no Krāslavas novada domes budžeta ir ieguldītas PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības materiāltehniskajā bāzē, iegādājoties modernu, datorvadāmu robottehniku kokapstrādei.

Projekta vadības grupas vārdā,
Gunta Čižika, Julianna Moisejenkova
Foto: Gunta Čižika