Eiroreģiona “Ezeru zeme” trešais solis sperts ar vērienīgiem nākotnes plāniem

2014.08.12.

Kopīgas nākotnes plānošana, rezultātu izvērtēšana, pozitīvas atsauksmes un nopietnas turpmākās sadarbības ieceres izskanēja Glubokoje pilsētā (Baltkrievija), kur augusta sākumā norisinājas Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta „TREŠAIS SOLIS” (LLB-1-083), ko līdzfinansē Eiropas Savienība, noslēguma konference.

Glubokoje Kultūras nama lielajā zālē ritēja diskusijas, tika demonstrētas projekta realizācijas prezentācijas, izskanēja domu apmaiņa par turpmāko darbību un Eiroreģiona “Ezeru zeme” ieceru īstenošanu.

Noslēguma konferencē piedalījās vietējās varas un pašvaldības pārstāvji no Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas, starp tiem bija plānošanas un attīstības speciālisti, tūrisma informācijas centru speciālisti, vairāk nekā 140 dalībnieki.
Atklājot konferenci, Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsulāta konsuls Daugavpilī Jurijs Davidovskis uzsvēra Eiroreģiona spēju veiksmīgi darboties daudzās pierobežas sfērās un jomās, kas ir vienlīdz svarīgas gan Latvijā, gan Baltkrievijā, gan Lietuvā.

Projekta rezultātu apkopojumu konferences dalībniekiem prezentēja projekta vadītāja, Eiroreģiona Latvijas biroja vadītāja Ilze Stabulniece, Lietuvas biroja vadītāja Lina Staliauskiene un Balkrievijas biroja vadītājs Mihails Orehovs, kurš savā uzrunā norādīja, lai arī projekts beidzas, tas ir tikai sākums dažādiem darbiem, jo ideju un vēlmju ir daudz.

Savā darba pieredzē dalījās Eiroreģiona “Neman” (sadarbība starp Lietuvu, Baltkrieviju, Poliju, Krieviju) Lietuvas biroja direktors Gintaras Skamaročius, parādot, cik svarīgi ir rīkoties pārdomāti, zinot, kādu rezultātu vēlies panākt. Konsekvents darbs atrisina daudzas problēmas un izdodas realizēt vērienīgus, pierobežā nepieciešamus projektus.

Projekta “Trešais solis” 18 mēnešos Eiroreģionam “Ezeru zeme” izstrādāta Stratēģija 2014.–2020. gadam un organizēti trīs lieli pasākumi – investīciju forums Glubokoje (Baltkrievija), vides forums Švenčionys (Lietuva), dziesmu svētki “GOSTI” Rēzeknē, kuros piedalījās gandrīz 600 dalībnieku no Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas. Sešiem Eiroreģiona Direktorāta dalībniekiem bija iespēja pārstāvēt Eiroreģionu OPENDAYS, Briselē. Savukārt 28 Eiroreģiona “Ezeru zeme” biedru darbinieki varēja apgūt jaunas zināšanas un pieredzi, stažējoties četras dienas divās valstīs.

Lai stiprinātu Eiroreģiona „Ezeru zeme” pārrobežu sadarbības struktūras administratīvo kapacitāti, nodrošinātu sadarbību un kopīgu stratēģisko plānošanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionos Eiroreģiona teritorijā, katrā valstī notika 3 interaktīvi semināri, tapa galvenie stratēģiskie mērķi un uzdevumi. Kā atzina konferences moderators un stratēģijas izstrādes vadītājs Neils Balgalis, visas tikšanās bāzējās uz spraigu grupu darbu, “prāta vētru”, domu kaleidoskopu jaunu ideju radīšanai. Kultūras, vides, tūrisma, biznesa un sociālās sfēras dalībvalstu pašpārvalžu pārstāvji, kuri atbildīgi par attīstības plānošanu, sarunās un diskusijās apzināja risinājumus un radīja nākotnes vīziju, attīstības svarīgākos virzienus, kas integrēti tapušajā stratēģijā.

Galvenā atziņa, kas izskanēja konferencē, kopīgas robežas, daba, vēsture un cilvēki ir vienojošie aspekti, lai ar pārrobežu sadarbības pieeju risinātu attālāko reģionu sociāli – ekonomiskās problēmas.

Vislielāko rezultātu gūst tie projekti, kuros piedalās maksimāli daudz partneru no visām 3 sadarbības valstīm, kad tiek pārstāvētas Eiroreģiona intereses plašā mērogā pašvaldību pieredzes apmaiņā, uzņēmējdarbības veicināšanā, infrastruktūras sakārtošanā, ekonomiskajā un tūrisma attīstībā, pārrobežu kultūras veicināšanā.

“Projekts “Trešais solis” ir sagatavojis pamatīgu pamatu turpmākajam darbam, 35 miljonu EUR vērtas idejas, projektu koncepcijas. Izveidota komanda, nodibināti kontakti, kas līdz 2020.gadam noteikti īstenos svarīgus projektus Eiroreģiona teritorijā,” uzsvērusi Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas biroja vadītāja I. Stabulniece.

Projekta budžets ir 299 880,60 EUR, t.sk. ENPI līdzfinansējums 90%- 269 892,54 EUR, nacionālais finansējums 10%- 29 988,06 EUR.

Informāciju sagatavoja:
Eiroreģions „Ezeru zeme”
Latvijas birojs
Tel. +371 29 47 26 38
www.ezeruzeme.lv

Vispārēja informācija par Programmu
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. – 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.
Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir www.enpi-cbc.eu.

Paziņojums par ES
Eiropas Savienību veido 28 dalībvalstis, kas nolēmušas pakāpeniski apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. Piecdesmit gadus ilgā paplašināšanās perioda laikā tās ir kopīgiem spēkiem izveidojušas stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības.
Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām.

Par publikācijas saturu ir atbildīgs Eiroreģions “Ezeru zeme” un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.