Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma

LAT_LIT_LOGO

 

 

 

Mājaslapa: http://www.latlit.eu/

Programmas video:

Programmas vispārējais mērķis ir sekmēt noturīgu un vienotu pierobežas reģionu sociālekonomisko attīstību. Šim mērķim ir paredzēti pasākumi, ar kuriem veicina konkurētspējīgas ekonomiskās un uzņēmējdarbības vides attīstību, kā arī pievilcīgu apstākļu radīšanu dzīvošanai un apmeklējumiem.

Sadarbības teritorija aptver Dienvidlatviju un Ziemeļlietuvu — no Baltijas jūras rietumos līdz ES ārējai robežai ar Krieviju un Baltkrieviju austrumos. Minētajā teritorijā dzīvo vairāk nekā trīs miljoni iedzīvotāju, un tajā ir vērojamas iedzīvotāju skaita samazināšanās tendences un relatīvi zems iedzīvotāju blīvums. Teritoriju galvenokārt raksturo lauksaimniecisks apvidus, tomēr tajā ir arī meži un nozīmīga Baltijas jūras piekrastes daļa. Reģionu šķērso lieli transporta maršruti (Via Baltica un Via Hansaetica), un tajā ir neaizsalstošas ostas, tāpēc šis reģions ir galvenais transporta koridors, kas savieno ziemeļu–dienvidu un austrumu-rietumu satiksmi.

Vēl viena tendence, kas raksturo šo teritoriju, ir arvien lielāka atšķirība starp pilsētu un lauku apdzīvotajām vietām dzīves apstākļu un konkurētspējas ziņā. Tāpēc ir vajadzīgi ieguldījumi, lai uzlabotu vietējo infrastruktūru, dzīves apstākļus, piekļuvi publiskajiem pakalpojumiem un dabas resursu pārvaldību vietējās kopienās abpus robežai. Turklāt tūrisma nozarei ir liels attīstības potenciāls šajā reģionā.

Paredzams, ka programma uzlabos ar uzņēmējdarbību saistīto infrastruktūru, pētniecību un tehnoloģiju attīstību (R&TD), cilvēkresursus un izglītību, kopīgos publiskos pakalpojumus un vides pārvaldību, vienlaikus saglabājot un veicinot Eiropas kultūrvēsturisko mantojumu un sekmējot kopīgu tūrisma attīstību, pašvaldību sadarbību, iedzīvotāju sadarbību, jauniešu nodarbinātību un kopīgus kultūras pasākumus.

Lai noteiktu ietekmi, izmantos rādītājus, proti, jaunu darbavietu izveide, augstāks nodarbinātības līmenis, jaunas uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras un jaunu uzņēmumu izveide, augstāks pētniecības un inovāciju līmenis, jaunu tūrisma objektu izveide, tūristu plūsmas pieaugums, uzlabota piekļuve publiskiem pakalpojumiem un kopīgām pašvaldību iniciatīvām.

  • vienas agrīnās brīdināšanas sistēmas izveide dabas un tehnoloģisko katastrofu draudu novēršanai;
  • desmit informēšanas pasākumu organizēšana par vides aizsardzību;
  • astoņu vēsturisko būvju renovācija/rekonstrukcija;
  • piecpadsmit semināru organizēšana tūrisma nozarē strādājošiem;
  • piecu kopīgu kultūras festivālu rīkošana.

Programma ir iedalīta šādās prioritātēs.
1. prioritāte — Sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas veicināšana reģionā (aptuveni 38,9 % no kopējā finansējuma)
Šīs prioritātes mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības, darba tirgus un pētniecības un tehnoloģiju attīstību un uzlabot iekšējo un ārējo piekļuvi pierobežas reģionos.
2. prioritāte — Pievilcīgas dzīves vides veidošana un ilgtspējīgu sabiedrību attīstīšana (aptuveni 54,6 % no kopējā finansējuma)
Šīs prioritātes mērķis ir sekmēt kopīgu publisko pakalpojumu un dabas resursu pārvaldību, palielināt pierobežas reģionu pievilcību un attīstīt aktīvas un ilgtspējīgas kopienas.
3. prioritāte — Tehniskā palīdzība (aptuveni 6,5 % no kopējā finansējuma)
Šīs prioritātes mērķis ir sniegt atbalstu darbības programmas efektīvai īstenošanai.