Trans-form

LATLIT_logo_mix_full_CMYK

Projekta nosaukums un numurs

Degradēto teritoriju revitalizācija, LLI- 386

Projekta akronīms (saīsināts nosaukums)

Trans-form

Programmas nosaukums

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam. Tās mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Īstenošanas laiks03.04.2018 – 02.04.2020 (24 mēneši)
Projekta mērķis

Revitalizēt pašvaldību īpašumā esošās degradētās teritorijas, pārveidojot tās par pievilcīgām un ilgtspējīgi izmantojamām.

Projekta īss apraksts

Teritoriju plānotāji no Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas, Paņevežiem un Visaginas projekta gaitā gūs jaunas zināšanas. Projektā tiks organizēti pieredzes apmaiņas un mācību braucieni uz projekta partneru teritorijām un citām vietām Eiropā (Čehijā, Vācijā un Nīderlandē), izstrādāta metodiskās rokasgrāmatas plānotājiem, tiks izstrādātas četras attīstības koncepcijas un rīcības plāni pilotteritoriju revitalizācijai.
Projekts paredz revitalizēt pašvaldībām piederošās teritorijas ar dažāda rakstura vides piesārņojumu – pavisam kopā attīrot un sakārtojot 5,53 ha zemes četru partneru teritorijās – Lūznavā (Rēzeknes novads), Daugavpils cietoksnī, Krāslavā un Paņevežu Skaistkalnis parkā.

Projekta budžets Kopējās projekta izmaksas 520 348,94 EUR
Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums, 85% 442 296,58 EUR
Biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” projekta izmaksas 89 453.40 EUR
ERAF finansējums, 85% 76 035.39 EUR
Biedrības līdzfinansējums, 15% 13 418.01 EUR
Projekta partneriBiedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” (Vadošais partneris) www.ezeruzeme.lv
Pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” www.rsez.lv
Rēzeknes novada pašvaldība www.rezeknesnovads.lv
Daugavpils pilsētas dome www.daugavpils.lv

Krāslavas novada dome www.kraslava.lv
Panevežas pilsētas pašvaldības administrācija www.panevezys.lt
Visaginas pašvaldības administrācija www.visaginas.lt
Kontaktinformācija Projekta vadītāja Laila Vilmane
Mob. +371 26529150
e-pasts: laila@kraslava.lv
Projekta materiāliProjekta plakāts LV
Projekta plakāts LT
Rokasgrāmata par degradēto teritoriju revitalizāciju LV
Rokasgrāmata par degradēto teritoriju revitalizāciju LT
Preses relīzes1.preses relīze Trans-form LV
1.preses relīze Trans-form ENG

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

Projekta sadaļa Programmas mājaslapā http://latlit.eu/lli-386-transformations-from-slum-to-chic/

Projekta notikumi un fotogalerija