Aqua Life

Projekta saīsinātais nosaukumsAqua Life
Projekta pilnais nosaukumsŪdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos
Projekta logo
Finansētājs (programma)Projekts tiek realizēts Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.Est-Lat-Rus-LOGO
MērķisUzlabot pierobežas teritorijas pievilcību, izmantojot kopīgu izglītojošo pieeju, pieredzes apmaiņu un kopīgus risinājumus, lai uzlabotu Latvijas un Krievijas dabisko un mākslīgo publisko ūdenstilpņu vides stāvokli.
Uzdevumi1) veicināt Latvijas un Krievijas dabisko un mākslīgo publisko ūdenstilpņu pievilcību;2) izveidot kopīgu pārrobežas pieeju vides aizsardzībai un ūdenstilpņu bioloģiskās daudzveidības uzlabošanā;

3) veicināt videi draudzīgu attieksmi, kas nozīmē atbildības sajūtu pret vidi un vides aizsardzību;

4) attīstīt sabiedrību, kas dzīvo saskaņā ar sevi un apkārtējo vidi, paaugstināt izpratni par vides jautājumiem.

MērķauditorijaSkolēni vecumā no 12 līdz 14 gadiem; bioloģijas vai dabas zinātņu skolotāji; pašvaldību speciālisti.
Aktivitātes
 • Kopīgu vadlīniju izstrāde par ūdenstilpņu saglabāšanu un to ilgtspējīgu apsaimniekošanu;
 • Apmācību semināri pašvaldību speciālistiem par pieredzes apmaiņu darbā ar dabisko un mākslīgo ūdenstilpņu saglabāšanu un to ilgtspējīgo attīstību;
 • Konsultācijas ar bioloģiskās daudzveidības ekspertiem;
 • Trīs ūdenstilpņu ar kopējo platību 1,06 ha rekonstruēšana;
 • Septiņu tehnisko projektu izstrāde ūdenstilpņu tīrīšanai un rekonstrukcijai;
 • Grāmatas “Iepazīsti vidi” bērniem vecumā no 12 – 14 gadiem sagatavošana sadarbībā ar Daugavpils universitātes Sistemātiskās Bioloģijas institūtu;
 • 10 mobilās “Zaļās laboratorijas” pie katra partnera. „Zaļajās laboratorijās” apmeklētājiem būs iespēja izmēģināt strādāt kā biologam, apskatīt pētījuma iekārtu darbību, klausīties dabas pētnieku stāstus;
 • Nometne “Dzīves eko-skola” bērniem vecumā no 12 līdz 14 gadiem;
 • video filmiņa “Ūdens dzīve” (10 min. gara) par ūdens vides tīrību;
 • vides uzkopšanas talkas (ūdenstilpņu un to krastu uzkopšana) pie katra projektu partnera;
 • Informatīvo stendu uzstādīšana pie ūdenstilpnēm ar informāciju par uzvedības noteikumiem, praktiskiem padomiem par vides tīrību, kā arī karte, kurā atzīmētas ugunskura un peldēšanās vietas;
 • informatīvā kampaņa par zaļā dzīvesveida popularizēšanu
Partneri
 • Vadošais partneris: Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs.
 • Projekta partneri Latvijā (6): PP2– Riebiņu novada dome, PP3-Dagdas novada dome, PP4-Preiļu novada dome, PP5–Ilūkstes novada dome, PP6–Līvānu novada dome, PP7-Daugavpils novada dome.
 • Projekta partneri Krievijā (4): PP8–Sebežas rajona administrācija, PP9–Pečoru pilsētas administrācija, PP10 – Pitalovas rajona administrācija PP11 – Pleskavas rajona administrācija.
Indikatīvais budžets623 583,53 EUR, t. sk. ES līdzfinansējums 90% – 561 225,17 EUR, nacionālais finansējums 10% – 62 358,36 EUR.
Ieviešanas laiks01.04.2013. – 01.10.2014.
Projekta mājas lapa
Projekta materiāli Ūdenstilpju apsaimniekošanas vadlīnijas, LAT
Ūdenstilpju apsaimniekošanas vadlīnijas, RUS
Video filma AQUA LIFE
AtsauceIgaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu.