ESTLATRUS Traffic

Projekta saīsinātais nosaukumsESTLATRUS TRAFFIC
Projekta pilnais nosaukumsTransporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros
Finansētājs (programma)Projekts tiek realizēts Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.Est-Lat-Rus-LOGO
MērķisTransporta sistēmas ilgtspējas, pieejamības un konkurētspējas pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas pierobežas reģionos kā nacionālo interešu sfēru ar vizuālu satiksmes drošības risinājumu palīdzību un transporta infrastruktūras attīstību.
Uzdevumi1) Nodrošināt projekta rezultātu publicitāti mērķa grupām un sabiedrībai, uzsverot Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ieguldījumu projektā.2) Mobilizēt pārrobežu resursus satiksmes drošībai, uzlabot un ieviest inovatīvus satiksmes drošības risinājumus , tai pat laikā palielināt sabiedrības uzmanību satiksmes drošības jomā un izveidot starptautisku sadarbības tīklu satiksmes drošības jomā ES un Krievijas Federācijas ceļu krustojumā.3) Veicināt transporta un publiskās telpas attīstību ar inovatīvu ielu telpas dizaina risinājumiem un satiksmes infrastruktūras uzlabošanu 12 Igaunijas, Latvijas un Krievijas pilsētās, kas atrodas starptautiskas nozīmes stratēģiskos transporta koridoros.
MērķauditorijaSabiedrība kopumā; dažādas mērķa grupas.
AktivitātesWP I Projekta vadība/koordinēšana EE, LV, RU

 • Projekta vadība/koordinēšana, atskaišu gatavošana, kopīgo pasākumu, darba grupu un vadības komiteju organizēšana, projekta publicitātes nodrošināšana.

WP 2 Informācija un publicitāte

 •  Min. 72 raksti
 •  Informācija 18 EE, LV un RU partneru mājas lapās (vismaz 4 reizes pa projekta laiku), ievietojot “šokējošus” satiksmes drošības materiālus, video, fotogrāfijas utt.
 •  2500 bukleti “Izgulies un tad brauc!”
 •  5000 bukleti “Iepazīsti satiksmes drošības noteikumus aiz robežas!”
 •  12 000 atstarotāji
 •  Min.24 preses vizītes infrastruktūras objektu atklāšanai
 •  10 000 EE, LV un RU pierobežas reģionu ceļu kartes
 •  18 publicitātes stendi
 •  CSDD brīvprātīgais ieguldījums satiksmes drošības kampaņās: “noguruma”, “alkohola” brilles, programmu prezentēšana “Vai gribi būt mobils?”, “Gada auto vadītājs”, satiksmes negadījumu simulatori, “šokējošie” satiksmes drošības materiāli
 • Sadarbība ar ceļa zīmju izgatavotājiem kampaņu sponsorēšanai

WP3 Satiksmes drošības risinājumu pārrobežu apmaiņa

 • 3 dienu satiksmes drošības akcija “Drošais ritenis”
 • 4 starptautiskas satiksmes drošības akcijas: “Izgulies un tad brauc!” (4 nedēļas), “Iepazīsti satiksmes drošības noteikumus aiz robežas!” (4 nedēļas), “Mamma, tētis un es – aizsargāta ģimene!”, “Mīli dzīvi!”
 • 3 pieredzes apmaiņas braucieni EE, LV, RU valsts satiksmes drošības struktūru pārstāvjiem, pārrobežu sadarbības līguma parakstīšana trešā brauciena laikā
 • Pieredzes apmaiņas brauciens uz Eiropas satiksmes drošības laboratoriju, Vācija, Holande
 • Projekta noslēguma Forums
 • 6 satiksmes drošības parku izveide un aprīkošana: Kārsavā, Rēzeknē, Pskovā, Krasnogorodskā, Pitolovā, Viru.

WP4 Satiksmes infrastruktūras uzlabošana

 • Rokasgrāmatas un e-kataloga “Inovatīvi ielu telpas dizaina risinājumi-Ilgspējīga transporta un sabiedriskās telpas attīstība Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežas pilsētās”, 3 semināri;
 • Autostāvvietas rekonstrukcija Krāslavā (3666 m2);
 • Ielu horizontālā marķēšana (400m2), barjeru uzstādīšana, 15 zīmes, 11 autobusa pieturu nojumju uzstāšāna Preiļos;
 • Tranzītielas posma rekonstrukcija 510m Ludzā;
 • Tranzītielas posma rekonstrukcija 495m Viļānos;
 • Apgaismojuma līnijas rekonstrukcija 3100m, 2 autostāvvietu rekonstrukcija (200m2) Pskovā;
 • Tranzītielas posma rekonstrukcija 1992m, 2 video kameru uzstādīšana Krasnogorodskā;
 • Tranzītielas posma rekonstrukcija 400m, video novērošanas sistēmas uzstādīšana Pitolovā;
 • Gājēju ceļa bruģēšana 611m (1222m2) Pečoros;
 • Gājēju ceļa rekonstrukcija (300m), 10 gājēju pāreju apgaismošana, 5 video kameru, satiksmes skaitītāja un video paneļa uzstādīšana tranzītielā, Viru
 • Gājēju pāreju apgaismošana, krustojuma rekonstrukcija, 4 satiksmes skaitītāju un 4 ātruma rādītāju ar integrētu radara detektoru uzstādīšana tranzītielā, autobraucēju aizsardzības sistēmas uzstādīšana pie dzelzceļa, Tartu.
Partneri
 • Vadošais partneris (LP): Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs.
 • Projekta partneri Latvijā (6): PP2–Kārsavas, PP3-Krāslavas novadu pašvaldības, PP4-Rēzeknes pilsētas dome, PP5-Preiļu, PP6–Ludzas, PP7–Viļānu novadu pašvaldības,
 • Projekta partneri Krievijā (5): PP8–”Lake Peipsi project”, PP9-Pskovas, PP10-Krasnogorodskas, PP11–Pitalovas, PP12–Pečoru rajonu administrācijas,
 • Projekta partneri Igaunijā (2): PP13–Viru un PP4-Tartu pilsētu administrācijas.
 • Asociētie partneri: Latvijas Valsts policijas Latgales pārvalde; CSDD; Rallija klubs “Ajags Latvija”; Viru pilsētas policijas pārvalde, Igaunija;
 • Stratēģiskie partneri: Igaunijas ceļu pārvalde; AS “Latvijas Valsts ceļi”; Pleskavas apgabala valsts satiksmes drošības inspekcija.
Indikatīvais budžets1 876 570,00 EUR, t sk. ENPI līdzfinansējums 90% – 1 688 913,00 EUR, nacionālais finansējums 10% – 187 657,00 EUR.
Ieviešanas laiks2012.gada 1.aprīlis – 2014.gada 31.marts (24 mēneši)
Projekta mājas lapa
Projekta materiāliESTLATRUS TRAFFIC portfolio
Projektu brošūra: ELRI-109_LAT-ESTLAT_RUS projektsSatiksmes noteikumu atšķirības Igaunijā, Latvijā un Krievijā
Projektu brošūra: A4_LAT_1 Satiksmes atskiribasVideomateriāli:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7zIyKrPRcY0
http://www.youtube.com/watch?v=xNdEB0QfdWc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=r9e3ziph_Wo&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=7Ui8RsthOwA&feature=player_embedded
AtsauceIgaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

EuropeAid sadarbības biroja mājas lapa: http://ec.europa.eu/europeaid/