GreenMan

Projekta saīsinātais nosaukumsGreenMan / Zaļā pārvaldība
Projekta pilnais nosaukumsTransporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros
Finansētājs (programma)Projekts tiek realizēts Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.Est-Lat-Rus-LOGO
MērķisVeidot zaļāku un pievilcīgāku Igaunijas-Latvijas-Krievijas pierobežas pilsētu vidi gan to iedzīvotājiem, gan apmeklētājiem, atbilstoši “zaļās vadības” politikai, labajai praksei un zaļajām inovācijām.
Uzdevumi1) Veicināt lielāko Igaunijas-Latvijas-Krievijas pierobežas pilsētu – Tartu, Rēzekne un Pleskava, pilsētvides zaļo teritoriju efektīvas vadības sistēmas pārrobežu attīstību, pamatojoties uz praktisku, dinamisku un ilgtspējīgu sadarbību starp pašvaldību, akadēmiskā un nevalstiskā sektora dalībniekiem.

2) Veidot jaunas, apjomīgas un nozīmīgas zaļās teritorijas un atjaunot/atveseļot esošās teritorijas Tartu, Rēzeknē un Pleskavā, kā arī atbilstoši pilsētu attīstības dokumentiem izstrādāt tehnisko dokumentāciju jauniem zaļajiem objektiem.

3) Sekmēt vienotu redzējumu un pieredzes apmaiņu starp Igaunijas-Latvijas-Krievijas pierobežas pilsētu iestādēm un darbiniekiem, kuri darbojas zaļā menedžmenta jomā, un izveidot stabilu pārrobežu sadarbības platformu ilgtermiņā.

MērķauditorijaRēzeknes pilsēta un Rēzeknes novads (LV), Pleskavas pilsēta (RU), Tartu pilsēta (EE).
AktivitātesAP1 Projekta vadība/koordinēšana

 • Projekta vadība un koordinēšana, atskaišu gatavošana, kopīgo pasākumu, darba grupu un vadības komiteju organizēšana.
 • Sanāksmes: 1 atklāšanas sanāksme; 3 darba grupas un 3 vadības komitejas sanāksmes.

AP2 Informācija&Atpazīstamība (Information & Visibility)

 • izstrādāta un darbojas projekta mājas lapa;
 • sagatavoti un izplatīti Informatīvie izdevumi (4 izdevumi, katrs 100 krāsainos eksemplāros un *pdf versija priekš mājas lapas);
 • sienas kalendāru izdošana, 500 eksemplāri 4 valodās – EN, RU, EE, LV;
 • pilsētu zaļo teritoriju vadības rokasgrāmata (200 eks. 4 valodās, *pdf versija) un mācību materiāls universitāšu studentiem par zaļo menedžmentu (200 eks. 4 valodās, *pdf versija).

AP3 Zaļā izglītošana (Green Education)

 • Projekta aktivitātes paredz praktisku zināšanu un iemaņu apgūšanu, kas nepieciešamas, lai efektīvi organizētu un īstenotu pilsētu zaļo menedžmentu:
 • 1 apmācība par zaļā menedžmenta sistēmu Pleskavas un Rēzeknes pilsētu un Rēzeknes novada speciālistiem;
 • 1 apmācība par pilsētvides zaļā menedžmenta pieredzi Eiropā, Baltijas valstīs un Krievijā;
 • 1 apmācība par esošo koku uzskaites programmu;
 • rokasgrāmatas “Kā uzturēt un pārvaldīt pilsētu zaļās teritorijas” izdošana 3 valodās – EE, LV & RU;
 • 4 semināri:
  •  “Pilsētvides menedžments”, Tartu;
  •  “Pilsētu zaļo teritoriju un koku menedžmenta principi”, Tartu;
  •  “Pilsētu zaļo teritoriju dizains”, Pleskava;
  •  “Zaļās GIS: pilsētvides plānošana”, Rēzekne;
 • 3 mācību braucieni uz Tartu un Tamperi (FI);
 • Rēzeknes pilsētas un novada domes speciālistu apmācības par GIS.

AP4 Zaļā plānošana (Green Planning)

 • izstrādāt Rēzeknes un Pleskavas pilsētu zaļo teritoriju inventarizācijas metodoloģiju (Daugavpils un Pleskavas Universitātes sadarbībā ar Igaunijas Dabaszinību Universitāti).
 • izstrādāt tehnisko dokumentāciju sekojošām teritorijām:
  • Pleskavas pilsētas Botāniskā dārza atjaunošana,
  • Mathiesen Parka rekonstrukcija Tartu pilsētā,
  • Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona industriālās teritorijas parka rekonstrukcija,
  • Greivuļu dabas takas izveide Rēzeknes novadā.
 • IT aprīkojuma un programmatūras, kas nodrošina pilsētu zaļo teritoriju menedžmentu, iegāde.

AP5 Zaļā restaurācija (Green Restoration)

 • Atjaunot Pleskavas pilsētas arboretumu (Dendroloģiskais Parks, 5 ha);
 • Investīcijas Tartu pilsētai: izveidot rozāriju, draudzības aleju (1 ha), izglītojošu dabas taku;
 • Rekonstruēt videi draudzīgu Bērnu atpūtas laukumu Rēzeknes pilsētas Raiņa parkā (0,6 ha);
 • Uzlabot segumu Ančupānu meža parka teritorijā, Rēzeknes novadā (9,48 ha).
PartneriProjekta partneri Krievijā (3):
Vadošais partneris-NVO “Lake Peipsi Project, Pskov”,
PP2–Pleskavas pilsētas administrācija,
PP3-Pleskavas Pedagoģiskā Universitāte.Projekta partneri Igaunijā (3):
PP4–Peipsi Pārrobežu sadarbības Centrs,
PP5–Tartu pilsētas dome,
PP6-Igaunijas Dabas zinību Universitāte (Tartu),Projekta partneri Latvijā (4):
PP7–Eiroreģiona “Ezeru zeme” LV birojs,
PP8–Rēzeknes pilsētas dome,
PP9-Rēzeknes novada dome,
PP10-Daugavpils Universitāte.
Indikatīvais budžets1 960 848,19 EUR, t sk. ERDF līdzfinansējums 90% – 1 764 763,37 EUR, nacionālais finansējums 10% – 196 084,82 EUR.
Ieviešanas laiks2012.gads – 2014.gads (24 mēneši).
Projekta mājas lapa greenman_logo
Projekta materiāli Greenman_Project_portfolio
AtsauceIgaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu.