Nature Therapy

Projekta saīsinātais nosaukumsNATURE THERAPY / Dabas terapija
Projekta pilnais nosaukumsDabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos
Finansētājs (programma)Projekts tiek realizēts Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.Est-Lat-Rus-LOGO
MērķisVeicināt ilgtspējīgas sociālās vides attīstību un pilnveidot vienlīdzīgu dzīves vidi, izmantojot dabas terapiju kā inovatīvu un empīrisku pieeju, tādējādi veidojot plašāk pieejamu un integrētāku Latvijas-Krievijas pierobežas reģionu.
Uzdevumi1) informēt projekta mērķa grupas un sabiedrību par projekta rezultātiem un popularizēt dabas terapiju kā inovatīvu pieeju daudzbērnu un nepilno ģimeņu bērnu, bērnu ar īpašām vajadzībām, kuri dzīvo visattālākajos Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos, rehabilitācijai;2) prezentēt un praktiski demonstrēt populārākos dabas terapijas veidus, akcentējot terapiju ar dzīvnieku palīdzību, lai stiprinātu sociālo darbinieku zināšanas un veicinātu vietējo iedzīvotāju izpratni par dabas spēju stimulēt cilvēka maņas tādā veidā, ko cilvēks nespēj, to daba spēj;3) pilnveidot dzīves standartus un sociālās vides pieejamību bērniem ar īpašajām vajadzībām un daudzbērnu un nepilno ģimeņu bērniem, uzlabojot sociālo infrastruktūru, stiprinot un attīstot 7 ilgtspējīgas Latvijas un Krievijas vietējās komūnas.
MērķauditorijaSociālie darbinieki, sabiedrības grupas, kam nepieciešama palīdzība, un sabiedrība kopumā.
AktivitātesAP I Projekta vadība un koordinēšana

 • 1 vadības komitejas (SC) sanāksme un vienlaikus projekta atklāšanas pasākums – 34 dalībnieki (SC locekļi, sociālie darbinieki, koordinatori, prese) Pleskavā, RU;
 • 1 SC sanāksme – 8 dalībnieki (SC locekļi);
 • 2-as darba grupas (WG) – 8 dalībnieki (projekta vadītājs, koordinatori);
 • 1 starpposma un 1 gala atskaite.

AP 2 Informācija un publicitāte

 • preses relīzes (min. 14) – gatavo katrs PP un ievieto vietējos medijos un mājas lapās;
 • e-materiāli projekta un dabas terapijas popularizēšanai: 2 informatīvas e-info lapas “Touching nature” (min. 2 A4 lapas, LV,RU) un 2 izglītojoši foto-video materiāli par dabas terapiju (min. 4 minūtes, LV,RU) ievietošanai mājas lapās un YouTube;
 • e-izstādes organizēšana “You and me – friends forever” – bērnu un dzīvnieku zīmējumu izstāde.

AP3 Mācības, semināri un nometnes

 • Trīs 3-dienu mācības par Dabas terapiju 18 sociālajiem darbiniekiem;
 • 2 starptautiskas vasaras nometnes “Back to Nature”, 64 bērniem no daudzbērnu un nepilnajām ģimenēm (bērnu vecums 12-14). Katras nometnes ilgums – 7 dienas. Dažādi dabas terapijas kursi – reitterapija, kanisterapija, fitoterapija, smilšu terapija u.c.;
 • Divi 2-dienu semināri brīvā dabā 80 vecākiem un viņu bērniem ar īpašām vajadzībām. Programmā – dažādi dabas terapijas veidi, speciālistu konsultācijas;
 • Noslēguma pasākums kopā ar trešo dabas terapijas semināru sociālajiem darbiniekiem, 40 dalībnieki, Daugavpils, LV.

AP4 Sociālās infrastruktūras uzlabošana

 • Projekta ietvaros tiks pilnveidoti un rekonstruēti sekojoši sociālie objekti:
 • PP2 – jauna pandusa ierīkošana Daugavpils bērnu namā-patversmē “Priedīte”; aprīkojums Daugavpils pilsētas Dienas aprūpes centram personām ar garīga rakstura traucējumiem, t.sk. 2 ratiņkrēslu pacēlāji (pie mikroautobusa stiprināms, iekštelpās izmantojams);
 • PP3 – aprīkojuma iegāde bērnu rotaļu laukumam Dagdā, t.sk. nodrošinot drošu vidi bērnu ar īpašām vajadzībām rotaļām;
 • PP4 – Līvānu Sociālās nodaļas Dienas centra telpu rekonstrukcija, sociālās rehabilitācijas aprīkojuma iegāde;
 • PP5 – Ģimenes atbalsta centra rekonstrukcija Ilūkstē, sociālās rehabilitācijas aprīkojuma un mēbeļu iegāde;
 • PP6 – Porhovskas rajona Beljsko-Ustjensk bērnu nama un Pečoru rajona Bobrovskas bērnu patversmes telpu rekonstrukcija, izveidojot dabas nodarbību kabinetu un sociālās rehabilitācijas aprīkojuma un tehnikas iegāde (IT, foto tehnika, akvāriji, putnu būrīši u.c.);
 •   PP7 – Ainavu terapijas zonas izveide Pleskavas pilsētas Ārstnieciskās pedagoģijas un diferencētās apmācības centrā bērniem ar īpašām vajadzībām, sociālās rehabilitācijas aprīkojuma un tehnikas iegāde (IT, foto tehnika, akvāriji u.c.).
Partneri
 • Vadošais partneris (LP): Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs.
 • Projekta partneri Latvijā (4): PP2-Daugavpils pilsētas Sociālo lietu pārvalde, PP3-Dagdas novada pašvaldība, PP4-Līvānu novada pašvaldība, PP5-Ilūkstes novada pašvaldība,
 • Projekta partneri Krievijā (2): PP6-Pleskavas apgabala iedzīvotāju valsts galvenā sociālās aizsardzības pārvalde, PP7-Pleskavas pilsētas Ārstnieciskās pedagoģijas un diferencētās apmācības centrs.
Indikatīvais budžets220 225,00 EUR, t sk. ENPI līdzfinansējums 90% – 198 202,50 EUR, nacionālais finansējums 10% – 22 022,50 EUR.
Ieviešanas laiks2013.-2014.gads (14 mēneši)
Projekta mājas lapaProgrammas mājas lapa: http://www.estlatrus.eu/
EuropeAid sadarbības biroja mājas lapa: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
AtsauceIgaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu.