Uzlabota Tartu, Rēzeknes un Pleskavas pilsētu “zaļā” vide

2014.10.10.

Īstenojot Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam EKPI ietvaros projektu “Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas-Latvijas-Krievijas robežpilsētās”/”GreenMan” atbilstoši “zaļās vadības” politikai un labajai praksei, zaļākas, vietējiem iedzīvotājiem un apmeklētājiem pievilcīgākas ir kļuvušas Igaunijas-Latvijas-Krievijas pierobežas pilsētas – Tartu, Rēzekne un Pleskava.

Projektu īstenoja NVO “Lake Peipsi Project, Pskov”, Pleskavas pilsētas administrācija, Pleskavas Pedagoģiskā Universitāte (Krievija), Peipsi Pārrobežu sadarbības Centrs, Tartu pilsētas dome, Igaunijas Dabas zinību Universitāte (Tartu) no Igaunijas un Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas birojs, Rēzeknes pilsētas dome, Rēzeknes novada dome, Daugavpils Universitāte (Latvija).

Pilsētu zaļo zonu pilnveidošanai un esošo dabas teritoriju atveseļošanai Latvijas pusē, sadarbojoties Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas birojam un Daugavpils Universitātei ar Rēzeknes pilsētas domi un Rēzeknes novada pašvaldību, tika rekonstruēts videi draudzīgs Bērnu atpūtas laukums Rēzeknes pilsētas Raiņa parkā (0,6 ha) un uzlabots segums Ančupānu meža parka teritorijā, Rēzeknes novadā (9,48 ha); izstrādāta Rēzeknes zaļo teritoriju inventarizācijas metodoloģija, kā arī tehniskā dokumentācija Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona industriālās teritorijas parka rekonstrukcijai un Greivuļu dabas takas izveidei Rēzeknes novadā.

Rēzeknes pilsētas un novada pašvaldību darbinieki piedalījās apmācībās par zaļo menedžmentu un tā pieredzi Eiropā, Baltijas valstīs un Krievijā, guva jaunas zināšanas par koku uzskaiti, zaļo GIS pielietojumu pilsētvides plānošanā kā arī citās jomās, kas saistītas ar pilsētu “zaļo” menedžmentu. Efektīvākai zaļo teritoriju pārvaldībai, projekta ietvaros tika izdota rokasgrāmata “Pilsētas zaļās zonas apsaimniekošana” un organizēti divi mācību braucieni uz Tartu (Igaunija) un Tamperi (Somija).

Projekta partneri un tā dalībnieki ir vienisprātis – projekts “GreenMan” ir viens solis tuvāk vīzijai par pilsētu ar tīru gaisu, pieejamām zaļajām zonām, sekmīgi pārvaldītu atkritumu apsaimniekošanu un ūdens apgādes sistēmu, labiekārtotiem gājēju un veloceliņiem …

Projektu ELRI-177 “GreenMan” līdzfinansē Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013. gadam Eiropas Kaimiņattiecību Prioritātes Instrumenta ietvaros. Projekta kopējais budžets: 1 960 848,19 EUR (1 378 084,11 LVL), t sk. ERDF līdzfinansējums 90% – 1 764 763,37 EUR (1 240 275,70 LVL), nacionālais finansējums 10% – 196 084,82 EUR (137 808,41 LVL).
Projekta īstenošanas laiks: 2012.gada 1.maijs-2014.gada 31.oktobris.

Pievienot komentāru

Lūdzu, ielogojies, lai pievienotu komentāru.